created by: Crio Arts
slovensky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.drinkingviking.sk, ktorý prostredníctvom tohto obchodu predáva spoločenskú kartovú párty hru určenú pre 4 a viac osôb počnúc pätnástym rokom veku hráča, ktorej bližšia špecifikácia je zverejnená na internetovej stránke www.drinkingviking.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.drinkingviking.sk je podnikateľ:
      Ing. Tibor Kiss - MG INVENT
      Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava
      IČO: 47 667 362
      DIČ: 108 638 5025
      Tel.: 00421 915 756 754
      IBAN: SK57 8360 5207 0042 0548 9629 (mBank)
      email: info@drinkingviking.sk
      predávajúci nie je platca DPH

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – (elektronická) objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho (elektronické potvrdenie objednávky) s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté v tomto dokumente medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami súhlasí bez výhrad.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom nepoškodenom balení. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade, ak vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu strhnúť z vracanej sumy, ktorá bola pôvodne uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Vzniknutú škodu je predávajúci povinný preukázať. Spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy je zároveň povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená vrátená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu. Predávajúci je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 skôr, než mu je tovar doručený alebo dokiaľ spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. má právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vždy vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru/predmetu kúpy, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru/predmetu kúpy, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak ide o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (odberateľská faktúra, pokladničný doklad). Pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky je kupujúci povinný, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim; dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.drinkingviking.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom: dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte. Platba dobierkou je možná len pri doručení na Slovensku. V prípade platby na dobierku sú kupujúcemu účtované náklady spojené s dopravou a dodaním predmetu kúpy. bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy Vám zásielka bude doručovaná. V prípade platby bankovým prevodom sú kupujúcemu účtované náklady spojené s dopravou a dodaním predmetu kúpy. osobný odber - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru v mieste podnikania predávajúceho na adrese Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava. Tovar si môže kupujúci prevziať v pracovné dni v čase dohodnutom s predávajúcim. V prípade osobného odberu nie sú kupujúcemu účtované žiadne náklady spojené s dopravou a dodaním predmetu kúpy.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Dodávateľ sa zaväzuje expedovať tovar zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase. Ak je tovar na sklade, lehota na expedíciu tovaru sú 3 pracovné dni, obyčajne však do 24 h. Táto lehota vo výnimočnom a odôvodnenom prípade môže byť predĺžená. V prípade platby na účet bude tovar odoslaný až po pripísaní celej sumy na bankový účet dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za zdržanie tovaru spôsobené prepravcom. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy a dodania je 3,50 Eur. Internetový obchod www.drinkingviking.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenská pošta, a. s.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a bez ďalšieho zvyšovania. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

8. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení, ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim, archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 3.8.2015. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti na doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám; zabezpečovacie podmienky ma spracované v bezpečnostnej smernici.


   Kontaktujte nás tu:   info@drinkingviking.sk